วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554

แนวข้อสอบภาค ก

แนวข้อสอบ ก.พ. คณิตศาสตร์(เหตุผล)
แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทย การเรียงประโยค
แนวข้อสอบ กพ อนุกรม พร้อมเฉลย วิธีทำ แนวคิด อย่างละเอียด
แนวข้อสอบ กพ เงื่อนไขทางภาษา พร้อมเฉลย
แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษา การสรุปความและตีความ
แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษา ความสามารถในการอ่านและการทำความเข้าใจกับบทความ
แนวข้อสอบ กพ. วิชาภาษาไทย การใช้ภาษา ความสามารถในการเลือกใช้คำหรือกลุ่มคำ
แนวข้อสอบ กพ. วิชาภาษาไทย ความเข้าใจภาษา
แนวข้อสอบ กพ วิชาภาษาไทย เติมคำในช่องว่าง
แนวข้อสอบกพ. ความสามารถด้านเหตุผล การหาข้อยุติ ข้อสรุปอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความ
แนวข้อสอบกพ ความสามารถด้านเหตุผล
แนวข้อสอบก.พ. การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของจำนวนหรือปริมาณ
แนวข้อสอบ ก.พ. ความสามารถทางด้านการคิดคำนวณ
แนวข้อสอบกพ.อนุกรมพร้อมเฉลย
แนวข้อสอบ ก.พ. วิชาภาษาไทย ไว้อ่านสอบปี54
แนวข้อสอบ กพ. วิชาคณิตศาสตร์
เทคนิคการทำข้อสอบ กพ การเรียงประโยค
แนวข้อสอบ ก.พ. การใช้คำราชาศัพท์ พร้อมเฉลย

เจาะแนวข้อสอบ ภาค ก ก.พ. ทุกระดับ
ดาวน์โหลดได้เลยฟรีครับ
http://www.ziddu.com/download/15647550/2.docx.html
http://www.ziddu.com/download/15647549/.docx.html
http://www.ziddu.com/download/15647548/1.docx.html
http://www.ziddu.com/download/15939338/4.doctest.doc.html
http://www.ziddu.com/download/15939397/Doc5.docx.html
http://www.ziddu.com/download/15939406/6.doctest.doc.html

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล hpongsayathanawat@gmail.com เป็นไฟล์เอกสารราคา 399 บาท
VCD ติวสอบ กพ 2,500 บาท ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662
แนวข้อสอบภาค ก กพ กฟผ กฟภ ครู ตำรวจ ราชการและรัฐวิสาหกิจ ทุกหน่วยงานเป็นไฟล์ส่งทางอีเมล์
ดูเพิ่มเติมที่ www.topthaitest.com


ติวสอบนายตำรวจ สายการเงิน (กง๘) แนวข้อสอบเด็ดๆที่นี่
รุปแนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548

1. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548นี้ให้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่
ตอบ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 เป็นต้นไป


2. “ส่วนราชการ” หมายความว่า
ตอบ ส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ


3. “รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า
ตอบ รัฐวิสาหกิจที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ ปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม


4. “การจัดสรรงบประมาณ” หมายความว่า
ตอบ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ ปี หรือพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม


5. “เป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ” หมายความว่า
ตอบ ผลสัมฤทธิ์ที่รัฐบาลต้องการจะให้เกิดต่อประชาชนและประเทศ


6. “เป้าหมายการให้บริการกระทรวง” หมายความว่า
ตอบ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงตามเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ ปี


7. “แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด” หมายความว่า
ตอบ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดตามที่จังหวัดกำหนดขึ้นโดยสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและเป้าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ


8. “แผนงบประมาณ” หมายความว่า
ตอบ แผนงบประมาณที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


9. “แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการ” หมายความว่า
ตอบ แผนงบประมาณในเชิงบูรณาการที่กำหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ ปี


10. “ผลผลิต” หมายความว่า
ตอบ ผลผลิตที่กำหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี


11. “โครงการ” หมายความว่า
ตอบ โครงการที่กำ หนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ ปี


12. “งบรายจ่าย” หมายความว่า
ตอบ กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่าย


13. “เงินทดรองราชการ” หมายความว่า
ตอบ เงินทดรองราชการตามระเบียบว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อรองจ่ายตามโครงการเงินกู้จากต่างประเทศ


14. “แผนการปฏิบัติงาน” หมายความว่า
ตอบ แผนการปฏิบัติงานของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจในรอบปีงบประมาณ


15. “แผนการใช้จ่ายงบประมาณ” หมายความว่า
ตอบ แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสำ หรับส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเพื่อดำ เนินงานตามแผนการปฏิบัติงานในรอบปีงบประมาณ


16. “สำ นักเบิกส่วนกลาง” หมายความว่า
ตอบ กรมบัญชีกลาง


17. “สำ นักเบิกส่วนภูมิภาค” หมายความว่า
ตอบ สำนักงานคลังจังหวัด สำ นักงานคลังจังหวัด ณ อำเภอ และสำ นักงานคลังอำเภอด้วย


18. “การโอนงบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า
ตอบ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของผลผลิตหรือโครงการใดไปผลผลิตหรือโครงการอื่นภายในงบรายจ่ายเดียวกัน


19. “การเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า
ตอบ การเปลี่ยนแปลงรายการและหรือจำนวนเงินของรายการที่กำหนดไว้ภายใต้งบรายจ่ายของแผนงบประมาณ


20. “การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย” หมายความว่า
ตอบ การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากสำ นักเบิกส่วนกลางไปยังสำ นักเบิกส่วนภูมิภาคใด


21. “รายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ” หมายความว่า
ตอบ รายการงบประมาณรายจ่ายที่กำหนดให้ต้องจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายเกินหนึ่งปีงบประมาณขึ้นไปในขณะที่ได้ก่อหนี้ผูกพัน


22. “ระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ” หมายความว่า
ตอบ ระบบการจัดทำ และรับส่งข้อมูลการจัดการงบประมาณตามระบบการบริหารการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


23. ใครเป็นผู้เห็นสมควร ในกรณีที่มิใช่การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายระหว่างจังหวัด
ตอบ ผู้ว่าราชการจังหวัด


24. การมอบอำนาจให้ทำ เป็นหนังสือและส่งสำ เนาหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวให้สำ นักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน
ตอบ สิบห้าวันนับแต่วันที่มอบอำนาจ


25. ในกรณีที่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐขัดข้องไม่สามารถใช้งานได้
ตอบ ให้ใช้สำเนาเอกสารกระดาษที่จัดพิมพ์ไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงแทนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ได้


26. ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจจัดทำ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณส่งให้สำ นักงบประมาณพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนวันเริ่มต้นปีงบประมาณไม่น้อยกว่า
ตอบ สิบห้าวัน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำ นักงบประมาณกำหนด


27. กรณีต้องใช้เงินกู้จากต่างประเทศสมทบกับเงินบาท
ตอบ ให้ระบุจำนวนเงินของแต่ละงบรายจ่ายที่ขอใช้เงินทดรองราชการ และระบุสำ นักเบิกไว้ที่สำ นักเบิกส่วนกลาง


28. ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจเร่งดำ เนินการโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายของแผนงบประมาณอย่างช้าไม่เกิน
ตอบ สิบห้าวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ


29. ใครอำนาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในงบรายจ่ายใดๆ
ตอบ หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้ารัฐวิสาหกิจ


30. ในกรณีที่เป็นการโอนเปลี่ยนแปลงเพื่อจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างจะต้องมีวงเงินต่อหน่วยตํ่ากว่า
ตอบ หนึ่งล้านบาทและตํ่ากว่าสิบล้านบาทตามลำดับ


31. หากเงินนอกงบประมาณมีไม่เพียงพอและจะใช้เงินงบประมาณรายจ่ายไปเพิ่ม ให้เพิ่มได้ไม่เกิน
ตอบ ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินในส่วนที่เป็นงบประมาณรายจ่ายรายการนั้น


32. คำ ว่า “หน่วย” หมายความว่า
ตอบ หน่วยที่สามารถนับได้


33. การจัดส่งด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐเมื่อสิ้นระยะเวลาในแต่ละไตรมาสภายใน
ตอบ สิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส


34. รายงานประจำปี โดยมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนส่งสำนักงบประมาณภายใน
ตอบ หกสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ


35. สำนักงบประมาณจะรายงานผลต่อนายกรัฐมนตรีในกรณี
ตอบ กรณีที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจไม่ปฏิบัติการหรือไม่อาจปฏิบัติการให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

จำหน่ายไฟล์แนวข้อสอบตำรวจชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร ปี 2554(สายการเงิน)
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมากส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสารสามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย

สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 399 บาทชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย
สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662

เนื้อหาประกอบด้วย
การเงิน
1.ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
2.ระเบียบการเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง ในหน้าที่อำเภอ และกิ่งอำเภอ พ.ศ. 2520
3.พรฏ.ค่าใช่จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
งบประมาณ
1.พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามแผนงาน
3.ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4.หลักการและนโยบายบัญชีสำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2
วิชาทั่วไป พรบ.ตำรวจ 47
พรฎ.บ้านเมืองที่ดี
เป็นข้อสอบพร้อมเนื้อหา
สนใจสั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com เป็นไฟล์เอกสารราคา 399 บาท
VCD ติวสอบ กพ 2,500 บาท ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์ ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662
ดูเพิ่มเติมที่ www.topthaitest.com


คู่มือเตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ดาวน์โหลดฟรี
ทุกไฟล์เป็นไฟล์ pdf นะครับ

๐ คู่มือเตรียมสอบ-การวิเคราะห์สรุปเหตุผล.pdf
http://www.ziddu.com/download/16006953/aaaa.pdf.html

๐ คู่มือเตรียมสอบ-การอ่านคำ.pdf
http://www.ziddu.com/download/16006972/bbbb.pdf.html

๐ คู่มือเตรียมสอบ-ความสามารถด้านตัวเลข.pdf
http://www.ziddu.com/download/16007004/cccc.pdf.html

๐ คู่มือเตรียมสอบ-ความสามารถด้านเหตุผล.pdf
http://www.ziddu.com/download/16007028/dddd.pdf.html

๐ คู่มือเตรียมสอบ-ความหมายคำหรือกลุ่มคำ.pdf
http://www.ziddu.com/download/16007034/eeee.pdf.html

๐ คู่มือเตรียมสอบ-คำศัพท์และหลักภาษาไทย.pdf
http://www.ziddu.com/download/16007045/ffff.pdf.html

๐ คู่มือเตรียมสอบ-แบบสรุปความ.pdf
http://www.ziddu.com/download/16007055/gggg.pdf.html

๐ คู่มือเตรียมสอบ-แบบอุปมาอุปมัย.pdf
http://www.ziddu.com/download/16007063/hhhh.pdf.html

สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 ดูเพิ่มเติมที่ www.topthaitest.com


ประกาศ สพฐ.รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการเพื่อแต่งตั้งเป็นบุคลากรทางการศึกษา 13 ตำแหน่ง (แบ่งตามเขตการศึกษา)พะเยาเขต 2 เพชรบูรณ์เขต3 นครสวรรค์เขต 3 ขอนแก่นเขต 3 นครพนมเขต2 นครราชสีมาเขต7 หนองคายเขต2,3 กาญจนบุรีเขต4 นราธิวาสเขต1 ยะลาเขต2,3


สพฐ.2พะเยา
http://pyo2.obec.go.th/index1.php

เพชรบูรณ์เขต 3
http://202.143.163.138/

เขต3 นครสวรรค์
http://www.nsw3.net/2011/

เขต 3 ขอนแก่น
http://202.143.190.245/khonkaen3/
รายละเอียด คลิกที่นี่

นครพนมเขต 2
http://www.nkp2.org/home/
รายละเอียด
รายละเอียด คลิกที่นี่
http://www.nkp2.org/home/components/com_ccboard/assets/uploads/76_db55f9b1080db01d1a12dcafa9a87eac.pdf

นครราชสีมาเขต 7
http://www.korat7.go.th/

สพป.2หนองคาย
http://www.nongkhai2.go.th/index.php
http://job.nongkhai2.go.th/

สพป.3หนองคาย
http://203.172.236.13/new/index.php

กาญจนบุรีเขต4
http://www.kan2.go.th/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=5

นราธิวาสเขต 1
http://www.nara1.org/web/
รายละเอียด
http://www.appnaraed1.org/e_activity/newsfile/1186/1313405378.pdf

ยะลาเขต2
http://www.yala2.go.th/web/modules.php?name=News&new_topic=2

ยะลาเขต 3
http://www.yala3.org/new/แนวข้อสอบพนักงานธุรการปฎิบัติการ สพฐ. ทุกตำแหน่งที่กำลังเปิดสอบ


แจกข้อสอบเก่าครูธุรการ สพฐ.ที่ออกบ่อยๆ
สั่งซื้อแนวข้อสอบแจ้งที่อีเมล์ hpongsayathanawat@gmail.com ราคา 399 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยมหาวิทยาลัยขอนแก่น
บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 5492022200 ชื่อบัญชี หัสพงศ์ พงศยาธนาวัฒน์
ชำระเงินแล้วโทรแจ้ง 082-1068662 ดูเพิ่มเติมที่ www.topthaitest.com